STEQ

Stichting Talentbegeleiding Eemland | STEQ

GIDSEN VOOR INTELLECTUEEL TALENT

De plek voor informatie over, ondersteuning en hulp bij het begeleiden en opvoeden van jouw hoogbegaafde kind.

Wij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van hoogbegaafde kinderen en jongeren die vastlopen in hun persoonlijke ontwikkeling. Kinderen en jongeren die over het algemeen moeilijk hun plekje weten te vinden in het reguliere onderwijs.

Onze missie

Wij geloven in de inclusieve samenleving waarin iedereen ongeacht diens achtergrond, talent en intellectueel vermogen een volwaardige plek heeft. Wij zijn gidsen voor begaafde jonge mensen die de aansluiting moeilijk kunnen vinden.

Onze visie

De inclusieve samenleving kent inclusieve scholen. Wij hebben ons doel bereikt wanneer begaafde kinderen en jongeren mogen zijn wie zij willen zijn; vanuit hun kracht, creativiteit en uniciteit en wanneer iedere school de intellectuele diversiteit van haar leerlingen en studenten in alle echtheid ziet, stimuleert en activeert en dus de inclusieve scholing een feit is.

Wij gidsen en stimuleren intellectueel talent!

Alles doen wij:

 • Met aandacht; het zien van de ander is het succes van de groei.
 • Met deskundigheid; wij zijn adequaat opgeleid en getraind.
 • Met enthousiasme; iedere dag hebben wij weer plezier en geven wij plezier aan degenen voor wie wij het doen.
 • Samen; alleen in samenwerking kunnen wij een netwerk voor opvang en begeleiding ontwikkelen.
 • Authentiek; wij vertrekken vanuit kwetsbaarheid en openheid, authenticiteit is een voorwaarde.

Wij zijn er voor hoogbegaafde kinderen en jongeren met een ondersteuningsvraag. Wij ondersteunen ook de ouders en scholen die het een uitdaging vinden om deze kinderen en jongeren op te voeden en te onderwijzen.

Wat is hoogbegaafdheid?

Meer dan intelligent zijn, kan een hoogbegaafd talent zijn. Net als ieder ander heeft dit talent ook aandacht nodig. Hoogbegaafden hebben naast het intellectueel talent kenmerken die in combinatie met de intelligentie voor persoonlijke uitdagingen zorgen.

Naast een bovengemiddeld IQ kenmerkt een hoogbegaafde zich door perfectionisme, een duidelijk rechtvaardigheidsgevoel, hoogsensitiviteit, een kritische instelling en autonomie

De persoonlijkheidskenmerken kunnen de intelligentie overschaduwen waardoor een getalenteerd kind niet tot volle bloei komt. In veel gevallen vertonen zij ongewenst gedrag, waardoor het kind niet wordt gezien in zijn potentie. Het gevolg kan zijn onderpresteren, schooluitval (schooltrauma) en thuiszitten.

Perfectionistisch, Rechtvaardig, Sensitief, Kritisch en Autonoom.

Waarom ondersteuning?

Bij hoogbegaafde kinderen is het belangrijk zowel de mentale weerbaarheid als de intelligentie verder te ontwikkelen. Zo leren zij om te gaan met hun persoonlijkheid en komen zij tot het benutten van hun potentieel.

Veel voorkomende uitdagingen bij hoogbegaafde kinderen zijn dat zij de interactie en de aansluiting met leeftijdsgenoten moeilijk vinden.

Als gevolg van het gevoel anders te zijn, de aansluiting niet te vinden en onvoldoende verstandelijk uitgedaagd te worden, kunnen zij vastlopen. Zij doen niet meer mee in de klas, vertonen probleemgedrag, hebben dwang-, angst- en slaapproblemen. Kortom, een ongelukkig kind.

Naast een onderwijs interventie die verdieping en versnelling oplevert is het nodig hen te begeleiden bij een adequate werkhouding, leerstrategieën ten behoeve van leren en vasthouden.

Welke ondersteuning?

Het komt regelmatig voor dat hoogbegaafde kinderen niet meer naar school kunnen en willen. Deze kinderen komen dan thuis te zitten, de zogenaamde thuiszitters. Voor thuiszitters bieden wij een speciale voorziening waar zij op adem kunnen komen.

Onze medewerkers richten zich op het herstel van het welbevinden en het activeren van deze jonge mensen.

Altijd zijn de behoeften van hoogbegaafde kinderen:

 • Cognitieve nieuwsgierigheid.
 • Noodzaak tot een uitdaging.
 • Gezien worden in hun persoonlijke behoeften en talenten.

Wij zien ze hen om wie ze zijn en niet om wat ze doen!

Wij bieden een veilige omgeving:

 • Om te leren en om fouten te maken.
 • Waar niet alleen oog is voor de talenten maar ook voor de valkuilen.
 • Waar gewerkt wordt aan de persoonlijke vaardigheden.

Waar gewerkt wordt aan socialisatie door enerzijds te werken aan het zelfbeeld en anderzijds het overdragen van algemeen aanvaarde normen en waarden

Misdiagnoses bij Hoogbegaafdheid

Het herkennen van hoogbegaafdheid is niet eenvoudig. Afwijkend (sociaal) gedrag, zoals internaliserend en externaliserend gedrag, kan het intellectueel talent overschaduwen. Dankzij de hooggevoeligheid kunnen kinderen overprikkeld raken, waardoor zij dit gedrag gaan vertonen. Het risico is dan dat zij op basis van het onaangepaste gedrag gediagnosticeerd worden met verschillende psychische afwijkingen, waar over het algemeen geen sprake van is.

Toch kan hoogbegaafdheid met verschillende afwijkingen voorkomen. Bijvoorbeeld:

 • Dyslexie en hoogbegaafdheid; hoogbegaafd met dyslectisch.
 • Dyscalculie en hoogbegaafdheid; hoogbegaafd metrekenproblemen.

Veelvoorkomende misdiagnoses:ASS en hoogbegaafdheid; Hoogbegaafde kinderen lopen een groter risico om de diagnose ASS (autisme spectrum syndroom) te krijgen, omdat er oppervlakkige overeenkomsten

 • bestaan. Toch zijn er fundamentele verschillen. De overeenkomsten zijn dat zowel hoogbegaafde kinderen als kinderen met autisme hyperfocus hebben namelijk een extreme interesse in een onderwerp, moeite hebben met sociale relaties, verbaal vaardig zijn, rigide, moeite hebben met veranderingen en moeite hebben met bepaalde executieve vaardigheden.

De verschillen zijn daar en tegen:

 • De hyperfocus van het hoogbegaafde kind is gericht op verdieping en leidt vaak na een tijd tot een nieuwe interesse. Bij kinderen met ASS is de hyperfocus altijd gericht op slechts een aandachtsgebied.
 • Moeite hebben met sociale relaties met leeftijdsgenoten is bij hoogbegaafde kinderen het gevolg van het cognitief en sociaal-emotioneel voorlopen. Bij kinderen met ASS is er sprake van een gebrek in inlevingsvermogen, moeite met communicatie (zowel verbaal als non-verbaal). Deze problematiek geldt voor iedere mogelijke relatie, niet alleen bij leeftijdsgenoten.
 • Hoogbegaafde kinderen zijn vaak communicatief zeer vaardig, zij beschikken over een grote woordenschat en een meer volwassen belevingswereld. Hoogbegaafden snappen abstract woordgebruik en metaforen, waar kinderen met ASS hier juist moeite mee hebben. 
 • Hoogbegaafde kinderen kun star of rigide zijn in handelen. Dit is het gevolg van een groot rechtvaardigheidsgevoel. Bij ASS is een starre of rigide houding ten behoeve van het voorkomen van overprikkeling. Daarom hebben zij moeite met veranderingen. Zij kunnen moeilijk de context en samenhang overzien, wat leidt tot overprikkeling. Waar het bij hoogbegaafden vooral gaat om een overvloed van prikkels die het hoofd alleen voller maken. 
 • Hoogbegaafden zijn snelle en creatieve denkers, waardoor zij talloze mogelijkheden zien en daardoor minder overzicht hebben, terwijl kinderen met ASS hoofd- en bijzaak minder kunnen onderscheiden.
 • ADHD en hoogbegaafdheid; hoogbegaafde kinderen laten soms gedrag zien dat ook bij ADHD voorkomt, zoals,
 • In een gesprek van de hak op de tak springen.
 • Aandachtsproblemen.
 • Motorische onrust.
 • Onderpresteren.
 • Moeite zich aan regels te houden.

Hoogbegaafden zijn snelle denkers en slaan daarbij denkstappen over. Zij beleven alles intens en complex.

Hoogbegaafdheid en ADHD, zijn te herkennen aan:

 • Chaotisch en ongeordend werken bij het oplossen van problemen.
 • Weinig tijd nemen om opgaven te maken.
 • Langzaam werktempo, maar wel snel van begrip en goed kunnen analyseren.
 • Vluchtig afwerken en slordigheidsfouten.
 • Ze kunnen zich wel langere tijd aan één onderwerp wijden.

Gratis telefonisch spreekuur

Heb je een vraag? Wil je met ons over jouw kind van gedachten wisselen? Dan zijn wij altijd bereikbaar. Laat hier jouw naam en telefoonnummer achter en wij bellen terug.