(testen) DIAGNOSTIEK

(testen) DIAGNOSTIEK

Bij hoogbegaafdheid van 5 tot 21 jaar

Intelligentie is complexer dan intellect. De ratio gaat over waarnemen en denken. Het gevoel gaat over het innerlijk ervaren van gebeurtenissen, prikkels en de innerlijke belevingswereld. De koppeling tussen ratio en gevoel is belangrijk om te kunnen begrijpen wat er om ons heen gebeurt en om anderen begrijpen. Daarnaast kennen wij ook intelligentie. Intelligentie is het vermogen om onze mentale vermogens (geheugen, taalbegrip, aandacht) en ons probleemoplossend vermogen in te zetten bij ons dagelijks bestaan. Zowel hooggevoeligen als hoogbegaafden hebben vaak een bovengemiddelde intelligentie. Het verschil is dat bij hoogbegaafden het abstractieniveau groter is. Niet iedereen met een hoge intelligentie hoogbegaafd, net zomin is iedere hooggevoelig hoogbegaafd.

Intelligentie is meer dan IQ. 

De (brede) diagnostiek is gericht op het vaststellen waarom een kind bepaald gedrag vertoont en de oorzaak daarvan. Vanwege de specifieke kenmerken die kunnen horen bij hoogbegaafdheid kijken we breder dan alleen het gemeten IQ. We brengen in kaart welke ondersteuningsbehoeften een kind heeft, op basis van het eerste oudergesprek, een gesprek met het kind, de observaties die gedaan zijn tijdens de afname van de test en eventuele andere testresultaten, observaties en gesprekken.

De diagnostiek omvat:

Onderzoek:

•          Intelligentieonderzoek met als doel het toetsten van het denkvermogen.

  •        Persoonlijkheidsonderzoek om de kind-karakteristieken in combinatie met de

       zijnskwaliteiten in beeld te krijgen.

•          Sociaal-emotioneel onderzoek om onder andere een beeld te krijgen van het    ontwikkelingsniveau, het temperament of de vaardigheden van een kind.

•          Gezinsdiagnostiek om inzicht te krijgen in de gezinsdynamiek en een beeld te krijgen    van de onderlinge verhoudingen (Niet standaard, alleen in combinatie met een zorgvraag).

•          Contextueel Onderzoek in de context van het kind door middel van schoolobservaties (Niet standaard, alleen in combinatie met een zorgvraag).

Werkwijze:

•          We starten met een kennismakingsgesprek met de beide ouders.

•          Daarna een intakegesprek of bezoek in de thuissituatie met het betreffende kind of de jongere.

•          Het doen van de relevante onderzoeken.

•          Afsluiting met een adviesgesprek ten aanzien van de mogelijkheden van het kind of de jongere.

De resultaten:

•          Niveau van intelligentie, de voortgang en de ontwikkelpunten.

•          De ontwikkeling van de executieve functies, het niveau en de ontwikkelpunten.

•          De potentie van het intellectueel talent. Wat zijn de mogelijkheden?

•          De behoefte aan ondersteuning: individueel en in de sociale context.

We zijn er voor kinderen en jongeren waarbij een vermoeden van hoogbegaafdheid bestaat. De onderzoeken worden afgenomen door een Orthopedagoog die gespecialiseerd is in hoogbegaafdheid. Deze medewerker maakt deel uit van een team van professionals die wekelijks met elkaar op een vast moment overleg hebben. Zo is de kennis en vakkundigheid altijd gewaarborgd en niet volledig persoonsafhankelijk.